call
Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

 NA SPRZĘT NPG CARDIO

 1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i poprawne funkcjonowanie sprzętu, przez okres 12 miesięcy (klient firmowy), 24 miesięcy (klient indywidualny) od daty zarejestrowania urządzenia na stronie https://www.npgfitness.pl/register Rejestracji należy dokonać do 14 dni od dnia wydania sprzętu. Rejestracja ta jest obowiązkowa. Okres gwarancyjny biegnie od dnia rejestracji.
 2. W przypadku ujawnienia wady Nabywca jest zobowiązany do jej zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej ujawnienia po rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Zgłoszenie wady następuje pisemnie na adres siedziby firmy Fitness Club 24 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@fitnessclub24.pl. Gwarant ma 2 dni na zapoznanie się ze zgłoszeniem i stwierdzeniem jego zasadności. Gwarant poinformuje Nabywcę w terminie 7 dni o tym czy uznaję zasadność zgłoszenia Nabywcy. W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne Gwarant zapewnia bezpłatne
 3. Usunięcie ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni roboczych od uznania zasadności zgłoszenia.
 4. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w jeden z poniższych sposobów:
  1. Naprawa w miejscu użytkowania sprzętu
  2. Naprawa w warsztacie Gwaranta
  3. Przekazania Nabywcy części do samodzielnego usunięcia usterki zgodnie z instrukcjami Gwaranta
 5. Wybór sposobu realizacji naprawy leży wyłącznie po stronie Gwaranta.
 6. Dostarczenie sprzętu do warsztatu Gwaranta odbywa się na koszt
 7. Nabywca jest zobowiązany do przygotowania wymienianej części do odbioru przez kuriera Gwaranta.
 8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia braku możliwości naprawy urządzenia.
 9. Gwarancja będzie realizowana po poprawnym zgłoszeniu reklamacji z zachowaniem formy pisemnej.
 10. Gwarancją nie są objęte baterie będące źródłem zasilania urządzeń. Baterie jako elementy ulegające normalnemu zużyciu.
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
  1. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania
  2. nieodpowiednich warunków eksploatacji
  3. niewłaściwej lub wykonanej niezgodnej z instrukcją instalacji
  4. ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
  5. działania sił wyższych
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 13. Prawa i obowiązki stron nie ujęte powyżej regulują przepisy kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl